Υποτροφίες εξωτερικού

H Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) ανακοίνωσε ότι προσφέρει ένα πρόγραμμα υποτροφιών σε φοιτητές και αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων, σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και υλοποιείται από το ΙΚΥ.
Το Ίδρυμα CANON στην Ευρώπη ανακοίνωσε ότι προσφέρει υποτροφίες γα έρευνα σε Ευρωπαίους και Ιάπωνες διακεκριμένους διπλωματούχους ερευνητές με διδακτορικό τίτλο ή τουλάχιστον Master’s degree, σε όλους τους κλάδους της επιστήμης.
Ημ. ανάρτησης: Αύγουστος, 2013 | Με υποτροφία στις ΗΠΑ αθλήτρια του βόλει
Με υποτροφία στις ΗΠΑ αθλήτρια του βόλει
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή του Κανονισμού Υποτροφιών, όπως εγκρίθηκε με την με αριθμ. 98142/Β7/19-7-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1915/Β/7-8-2013).
Aνακοινώνει
Την προκήρυξη συνολικά 100 θέσεων υποτροφιών στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:...
Τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης με συμμετοχή στην κατασκευή και στον λειτουργικό προγραμματισμό του έργου Κέντρο Πολιτισμού Iδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Εσπλανάδα προσφέρει το Iδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» σε 12 φοιτητές ελληνικών Πανεπιστημίων.
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κριεζή, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2012-13,τριών (3) υποτροφιών.
Ημ. ανάρτησης: Αύγουστος, 2013 | 100 χορηγίες για μετεκπαίδευση στο εξωτερικού
Εκατό υποτροφίες κινητικότητας σε επτά επιστημονικά πεδία θα χορηγήσει το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες ή μεταδιδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ για βραχεία μετεκπαίδευση short terms σε αναγνωρισμένα επιστημονικά / ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Σκοπός του προγράμματος υποτροφιών...
Οι υποτροφίες ξεκίνησαν να χρηματοδοτούν την εκπαίδευση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Έως σήμερα το συνολικό ποσό που έχει δοθεί για υποτροφίες με σκοπό την αρωγή των μεταπτυχιακών σπουδών σε Ιδρύματα των Η.Π.Α. για τριάντα έξι (36) αριστούχους πτυχιούχους...
Ημ. ανάρτησης: Αύγουστος, 2013 | Υποτροφίες από την Κυβέρνηση της Ιορδανίας
Προκηρύχθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση της Ιορδανίας σε Έλληνες υπηκόους, στo πλαίσιo των μορφωτικών ανταλλαγών.

Οι υποτροφίες είναι τρεις (3) για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών. Κάθε υποτροφία για πραγματοποίηση προπτυχιακών σπουδών είναι...

Pages