Υποτροφίες 2013

& θέσεις ερευνητών & θέσεις πρακτικής άσκησης

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και υλοποιείται από το ΙΚΥ.
Το Ίδρυμα CANON στην Ευρώπη ανακοίνωσε ότι προσφέρει υποτροφίες γα έρευνα σε Ευρωπαίους και Ιάπωνες διακεκριμένους διπλωματούχους ερευνητές με διδακτορικό τίτλο ή τουλάχιστον Master’s degree, σε όλους τους κλάδους της επιστήμης.
Η «Υποτροφία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ» αποσκοπεί στην οικονομική στήριξη της υποτρόφου για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων δαπανών διαβίωσης που δημιουργούνται από τις σπουδές μακριά από τά νησιά Μήλου-Κιμώλου και συνίσταται :
Α.Χρηματικό ποσό 4.000 ευρώ (τεσσάρων χιλιάδων ευρώ), ετησίως.Το συνολικό...
Ημ. ανάρτησης: Αύγουστος, 2013 | Με υποτροφία στις ΗΠΑ αθλήτρια του βόλει
Με υποτροφία στις ΗΠΑ αθλήτρια του βόλει
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή του Κανονισμού Υποτροφιών, όπως εγκρίθηκε με την με αριθμ. 98142/Β7/19-7-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1915/Β/7-8-2013).
Aνακοινώνει
Την προκήρυξη συνολικά 100 θέσεων υποτροφιών στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:...
Τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης με συμμετοχή στην κατασκευή και στον λειτουργικό προγραμματισμό του έργου Κέντρο Πολιτισμού Iδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Εσπλανάδα προσφέρει το Iδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» σε 12 φοιτητές ελληνικών Πανεπιστημίων.
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κριεζή, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2012-13,τριών (3) υποτροφιών.
Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν Ερευνητή/τρια για ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΛΙΑΜΕΠ για τη Μη Νόμιμη και Μετανάστευση και Μετανάστευση Διέλευσης. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, απαιτεί τακτική παρουσία στο γραφείο και είναι διαθέσιμη από 1ης Οκτωβρίου 2013, και για 9 μήνες.
Ημ. ανάρτησης: Αύγουστος, 2013 | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ι.Κ.Υ. - ΕΣΠΑ 2007-2013
Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) υλοποιεί την Πράξη "Προγράμματα Υποτροφιών ΙΚΥ", συνολικής δημόσιας δαπάνης 16.500.000 Ευρώ.
Ημ. ανάρτησης: Αύγουστος, 2013 | 100 χορηγίες για μετεκπαίδευση στο εξωτερικού
Εκατό υποτροφίες κινητικότητας σε επτά επιστημονικά πεδία θα χορηγήσει το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες ή μεταδιδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ για βραχεία μετεκπαίδευση short terms σε αναγνωρισμένα επιστημονικά / ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Σκοπός του προγράμματος υποτροφιών...

Pages