Υποτροφίες 2013

& θέσεις ερευνητών & θέσεις πρακτικής άσκησης

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με KA 2904 και τίτλο «ACMAC- Archimedes Center for Modeling Analysis and Computation in Crete 245749», το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να συνάψει τρείς (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού...
Ημ. ανάρτησης: Δεκέμβριος, 2012 | Υποτροφία σε Σκιαθίτισσα αριστούχο
Το Ίδρυμα «ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑΣ» συνεχίζει το έργο του για την επίτευξη του σκοπού του, ήτοι την χορήγηση υποτροφιών σε αριστούχους μαθητές ή μαθήτριες Λυκείου, των οποίων, είτε αμφότεροι οι γονείς ή ένας εξ αυτών κατάγονται από τη Σκιάθο, ανεξαρτήτως του τόπου...

Pages